Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Obowiązek informacyjny

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka pod firmą Inwestycje Wielkopolski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (61-832) przy ul. Szkolnej 1, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000276345, NIP: 7781408282, adres e-mail: biuro@inwestycjewielkopolski.pl, tel. +48 61 851 85 78.

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

– zawarcia i wykonania umowy/umów, w tym zapewnienia obsługi transakcji, rozwiązywania problemów i realizacji Pani/Pana próśb kierowanych do nas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

– świadczenia usług drogą elektroniczną i przesyłania informacji handlowych w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

– spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z prawa UE lub prawa polskiego (np. wobec Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, urzędów skarbowych) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3. Pani/Pana dane osobowe wynikające:

– z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy a po jego upływie przez okres niezbędny do: wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych oraz zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z tą umową na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

– świadczenia usług drogą elektroniczną i przesyłania informacji handlowych – do czasu wycofania zgody,

– spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego – do czasu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy i współpracownicy spółki, firma księgowa oraz dostawcy usług informatycznych.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi podjęcie kontaktu i przygotowanie oferty, zawarcie i wykonanie umowy.

7. W przypadku stwierdzenia naruszeń w procesie przetwarzania danych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.